Zásady zpracování osobních údajů

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Zásady zpracování osobních údajů, abychom Vás jako své zákazníky informovali o tom, jak společnost Rock Point a.s. (dále jen „Správce údajů” nebo též „my“) vaše osobní údaje získává, uchovává a dále zpracovává v souvislosti s prodejem našich produktů a poskytováním souvisejících služeb.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, kterými jsme zavázáni. Při prodeji našich produktů nám rovněž vznikají některé zákonné povinnosti, které zahrnují zpracování osobních údajů a jejich uchovávání po určitou dobu.

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů Vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje (viz kapitoly 3 až 6 níže), a o vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (viz kapitola 5 níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Rock Point a.s., se sídlem Vrážská 1507, 153 00 Praha 5 - Radotín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7747, IČ: 26707233, DIČ: CZ26707233.

Společně se společností Rock Point a.s. jsou společnými správci společnosti Outdoor Concept a.s. a Hannah Czech a.s., jež jsou součástí skupiny. Konkrétně Outdoor Concept a.s., Americká 54, 30100 Plzeň, IČO: 29093724, DIČ: CZ2909372; Hannah Czech a.s., Americká 54, 30100 Plzeň, IČO: 26383519, DIČ: CZ26383519. Dále jen „Správce údajů”.

Správce jmenoval manažera ochrany osobních údajů, na něhož se můžete obrátit v jakýchkoliv záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje na manažera pro ochranu osobních údajů jsou:

Adresa: Americká 54, 30100 Plzeň

Telefon: +420 379 200 602

E-mailová adresa: osobni.udaje@rockpoint.cz

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v aktuální verzi těchto Zásad zpracování osobních údajů.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

Abychom Vám mohli dodávat naše zboží a poskytovat související služby, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění smluvního vztahu (vč. jednání před uzavřením smlouvy) a právním základem takového zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem, zejména v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba a zpracováváme osobní údaje jejích kontaktních osob.

PRODEJ ZBOŽÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem dodávání zboží a správy zákaznického vztahu s Vámi. Některé údaje, které o Vás máme k dispozici, zpracováváme i po ukončení trvání smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 

·        Prodej zboží a související služby. Osobní údaje zpracováváme při prodeji zboží zákazníkům a poskytování souvisejících služeb. Pro tyto účely vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění smlouvy a/nebo našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu záručních lhůt na zboží a po dobu promlčecích lhůt, pokud nutnost delšího uchování nevyplývá z jiných účelů zpracování.

·        Platby. Platby na našich internetových stránkách probíhají přes externí platební bránu. K vašim platebním údajům tedy máme přístup jen v rozsahu prvních 6 a posledních 4 čísel z vaší platební karty, kterou jste použili k úhradě nákupu. Jiné údaje o vašich platebních prostředcích nezpracováváme.

·        Reklamace. Pokud se zákazník domnívá, že plnění ze strany Správce osobních údajů vykazuje vady, je oprávněn zboží nebo službu reklamovat v souladu s příslušnými předpisy občanského práva a v souladu s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění v rámci vztahu mezi Vámi a Správcem osobních údajů a povinnost vyřizovat reklamace rovněž vyplývá z právních předpisů.

·        Zákaznická podpora. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo jiným způsobem, tak budeme Vámi sdělené údaje uchovávat do vyřízení vašeho požadavku, a dále případně po dobu nutnou k obhajobě nebo uplatnění našich právních nároků.

·        Zasílání upomínek. Pokud není splatná faktura za Vámi vybrané zboží včas uhrazena, můžeme Vám zasílat upomínky, a to až do té doby, než dojde k jejímu uhrazení.

·        Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení smluvního vztahu můžeme na základě našeho oprávněného zájmu rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

·        Účetní a daňové doklady. Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:
 

·        identifikační údaje (jméno, příjmení, dodací a fakturační údaje);

·        kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo);

·        údaje o poskytnutém plnění (údaje o dodaném zboží a službách, platební historie);

·        prvních 6 a poslední 4 čísla z Vaší platební karty;

·        Ćíslo bankovního účtu

ZÁKAZNICKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ KLUB

Pokud se rozhodnete pro vytvoření zákaznického účtu, Vaše osobní údaje využíváme též pro účely vedení věrnostního klubu, jehož členy se stáváte při založení zákaznického účtu on-line nebo na prodejně.

Pokud si nadále nepřejete být členy našeho věrnostního klubu, sdělte nám to prosím. Zrušíme Váš zákaznický účet a Vaše osobní údaje nebudeme pro tento účel dále zpracovávat. V takovém případě však přijdete o body získané v rámci věrnostního programu.

V případě, že po dobu delší než 3 roky se ke svému zákaznickému účtu nepřihlásíte nebo po tuto dobu u nás neprovedete žádný další nákup, Vás oslovíme s dotazem, zda chcete nadále zachovat Váš zákaznický účet. Pokud nám sdělíte, že nikoliv, tak vaše osobní údaje vymažeme, pokud nebude jiný právní důvod pro jejich uchování, a nebudeme Vás nadále považovat za svého zákazníka.

Pro výše uvedené účely, pro potřeby vedení věrnostního klubu, využíváme zejména následující osobní údaje:
 

·        identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační údaje);

·        kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo);

·        údaje o získaných bodech v rámci věrnostního programu;

·        Transakční historie

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Vaše osobní údaje můžeme dále na základě Vašeho souhlasu využívat pro účely zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, především pro zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím a službami. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro Vás mohly být na základě vašich předchozích nákupů a zvolených preferencí relevantní. Rovněž Vám můžeme zasílat sdělení, která jinak navazují na Vámi provedený nákup (např. návod k montáži) nebo připomenutí týkající se nedokončeného nákupu. Novinky a obdobná obchodní sdělení Vám budeme zasílat prostřednictvím Vašich kontaktních údajů. Právním základem takového zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během registrace zákaznického účtu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat.

V omezené míře Vás jakožto stávajícího zákazníka můžeme oslovovat i bez Vašeho souhlasu s nabídkou našich produktů či služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste od nás již zakoupili. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu nezbytném pro zaslání relevantní nabídky. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich obdobných produktech a službách. Pokud vyjádříte nesouhlas nebo námitky pro takovému zpracování, bude okamžitě ukončeno.

Pro výše uvedené účely, abychom Vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:
 

·        identifikační údaje (zejména jméno, příjmení);

·        kontaktní údaje (e-mailová adresa, korespondenční adresa);

·        údaje o zboží a službách, které jsme Vám dodali;

·        údaje o Vámi zvolených preferencích

 

V rámci prodejní sezony můžeme pořádat spotřebitelské soutěže. V případě, že se přihlásíte k účasti, budeme vaše údaje zpracovávat za účelem umožnění vaší účasti v takovéto soutěži a jejího vyhodnocení, a to včetně údajů, na kterých je soutěž postavena (např. údaje o nákupech, odpovědi na znalostní otázky apod.) Zpracování vašich údajů v rámci pořádání soutěží probíhá na základě souhlasu, který získáme registrací do soutěže. Souhlas se svou účastí na soutěžích pořádaných naší společností můžete kdykoliv odvolat, ze soutěže se odhlásit a my vaše údaje přestaneme zpracovávat.

Pro tyto účely využíváme zejména následující osobní údaje:
 

·        identifikační údaje (zejména jméno, příjmení);

·        kontaktní údaje (e-mailová adresa, korespondenční adresa)

·        datum narození (vyžaduje-li to povaha soutěže)

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK

Pro usnadnění používání našich webových stránek používáme soubory cookies, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili, nebo jestli jste novým návštěvníkem.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem, nebo pracovat v tzv. anonymním režimu, kde se cookies automaticky smažou při zavření okna prohlížeče. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:
 

·        Google Chrome

·        Firefox

·        Microsoft Edge a Microsoft Internet Explorer

·        Safari

BLIŽŠÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ COOKIES

NEZBYTNÉ COOKIES (TYP 1)

Základní cookies jsou nezbytné k tomu, aby naše webové stránky plnily své základní funkce. Tyto soubory cookies umožňují navigaci na stránkách a použití vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek, obsah košíku, přihlášení uživatele, apod. Bez těchto cookies bychom nemohli poskytovat služby, které umožňují provoz těchto stránek.

Do této kategorie spadají tyto cookies:
 

·        identifikace vaší návštěvy (sezení)

·        identifikace nákupního košíku

ANALYTICKÉ A VÝKONNOSTNÍ COOKIES (TYP 2)

Cookies týkající se výkonu shromažďují anonymní informace o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto soubory cookies nám ukazují, jak probíhá interakce mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami, neboť nám poskytují podklad k agregované analýze našich obchodních aktivit -informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tyto informace nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek. Tyto cookies nemohou shromažďovat informace o aktivitách uživatele na jiných webových stránkách.

Do této kategorie spadají tyto cookies:
 

·        identifikátor pro Google Analytics (více informací)

·        identifikátor pro analytický systém Hotjar (více informací)

FUNKČNÍ COOKIES (TYP 3)

Tyto cookies umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze například uložit jazyková nastavení.

Do této kategorie spadají tyto cookies:
 

·        informace o poskytnutí / odmítnutí souhlasu se zpracováním cookies pro cílenou reklamu

·        informace o nastavení úrovně souhlasu se zpracováním cookies

COOKIES PRO CÍLENOU REKLAMU A REMARKETING (TYP 4)

Tyto cookies se používají pro zobrazení reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními inzerenty. Naše společnost používá tento typ cookies za účelem marketingu (při první návštěvě našich stránek máte možnost používání těchto cookies povolit). S vaším souhlasem použijeme získané informace k analýze vašeho chování na našich webových stránkách a také pro zobrazování specifické reklamy některých našich výrobků. Věříme, že tato funkce je pro vás prospěšná, protože vám budeme zobrazovat jen ty reklamy nebo obsah, které odpovídají vašim zájmům. 

Do této kategorie spadají tyto cookies:
 

·        cílená reklama Google (Adwords, DoubleClick, Analytics) (více informací)

·        cílená reklama Facebook (více informací)

·        cílená reklama Seznam (více informací)

PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

V našich marketingových kampaních provádíme profilování a automatizované zpracování pouze za účelem cílené nabídky našeho zboží a služeb – chceme vám nabízet to, co je pro vás relevantní a nezatěžovat vás zbytečnostmi. Nepoužíváme profilování ani automatizované zpracování pro účel automatizovaného rozhodování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás nějak významně dotýkalo.

4. ZABEZPEČENÍ, SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme si vědomi důležitosti Vašich osobních údajů, a proto jsme zavedli a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mimo jiné zahrnují zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje apod.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme pro výše popsané účely, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:
 

·        s ostatními společnostmi sdruženými kolem společnosti Rock Point a.s. za účelem administrativní podpory při poskytování služeb a sdíleného poskytování některých služeb a dalších zpracovatelských činností, přičemž údaje takto poskytujeme zejména společnosti Outdoor Concept a.s., jež je součástí skupiny a je definovaná i jako společný správce.
 

·         se společnostmi, jejichž nástroje používáme zejména v online službách, abychom vám mohli nabízet výrobky přímo na míru. Jedná se o tyto společnosti:
 

o   Google

o   Seznam

o   Adform

o   Facebook

o   Sherpas

o   Mailkit

·        se společnostmi zajišťujícími dopravu zboží jako je Česká pošta, s.p.  a PPL CZ, s.r.o.
 

·        s externími společnostmi zařizujícími servis a údržbu našich výrobků, což jsou primárně výrobci či dodavatelé těchto výrobků, s kterými máme uzavřený dodavatelsko-odběratelský vztah


Pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

K některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí.

ZÁRUKY ZPRACOVÁNÍ

S dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto Zásady zpracování osobních údajů.

5. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o takovém uplatnění práv, přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle kapitoly 4 těchto Zásad zpracování osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v kapitole 2 těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do 30 dnů po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o dalších 60 dnů.

OPRAVA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Své osobní údaje můžete i sami opravit po přihlášení ke svému zákaznickému účtu na internetových stránkách www.hannah.cz .

VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. V takovém případě vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme a zajistíme smazání i na straně námi pověřených zpracovatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného před odvoláním souhlasu.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PŘENOSITELNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom Vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby

Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný. 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti takovému zpracování, tak bez dalšího přestaneme vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

6. AKTUALIZACE ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Průběžně můžeme tyto Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými k datu jejich účinnosti po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: www.hannah.cz/zpracovani-osobnich-udaju/  

O podstatných změnách Vás budeme informovat prostřednictvím Vámi sdělené e-mailové adresy před datem nabytí účinnosti změn.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. května 2022.

42 prodejen v ČR
Doprava zdarma

Při nákupu nad 1 499,- Kč v ČR

Stále nemáš účet?

zaregistruj se a využívej naše benefity

  • rady a tipy

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.